Obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vseprowifi.cz (dále jen obchodě). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je SEWECOM ONLINE s.r.o., IČO 26877848 se sídlem Staroveská 274 (dále jen prodávajícího), Brušperk, PSČ 73944 a kupujícího (dále také zákazníka). Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 28970 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským  zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše v platném znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - SEWECOM ONLINE s.r.o., IČO 26877848 jedná při uzavírání smluv v  rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná  mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická  osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - podnikatel  - je právnická osoba nebo  osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva se spotřebitelem - Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na stránky. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odesláním závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Na vznik smlouvy však toto potvrzení vliv nemá. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupní smlouva s nikoliv spotřebitelem - objednávka kupujícího je pro kupujícího závazným návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazné objednávky prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Garance ceny

Prodávající garantuje cenu u zboží, které je aktuálně dostupné skladem. V případě, že objednáváte zboží, které skladem není nebo objednáváte počet kusů, který je vyšší nežli počet skladem, budeme Vás informovat o ceně a dostupnosti.

Objednávka - rezervace zboží

Rezervací se považuje vytvoření závazné objednávky pro odběr zboží osobně na ul. Zámecká 9, Stará Ves nad Ondřejnnicí. Zboží je pro Vás připraveno po dobu 24 hodin, poté je automaticky uvolněno dále do prodeje.

Objednávkou se považuje objednání dodávky zboží nebo služeb prostřednictvím níže uvedených způsobů se zvoleným způsobem doručení - zaslání.

On-line objednávku - rezervaci zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu jak nakupovat.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a případně dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

 • Došlo k chybě při zařazení nebo ocenění zboží v nabídkovém katalogu (Změna ceny vyhrazena).

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Zveřejněná cena je konečná. U všech zařízení, u kterých to legislativa vyžaduje cena již zahrnuje i poplatek za elektroodpad  a případné další poplatky

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 1837 Občanského zákoníku.

Pokud se tak zákazník rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

 • na dodávku novin, periodik a časopisů

 • spočívajících ve hře nebo loterii

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Platební podmínky

Platbu za zboží lze provést následujícími způsoby:
Dobírka - Platíte při převzetí zboží přepravci. Poštovné i dobírkovné je účtováno ve výši účtované Vámi zvoleným dopravcem. Přesnou cenu poštovného samozřejmě zjistíte PŘED odesláním zásilky. U běžné zásilky je poštovné ve výši cca 90 - 180 kč (poštovné, dobírkovné, extra služby) mimo zásilek těžších 20 kg nebo u zásilek nadrozměrných - délka strany nad 120 cm (u těch je dopravné sjednáváno individuálně) a výrobků, u nichž nelze uplatnit dotovanou přepravu.

Proforma faktura - zálohová faktura
- Při objednávání vyplňte jako způsob platby zálohová faktura. Ihned po obdržení objednávky a ověření dostupnosti Vám bude zboží blokováno a zároveň obdržíte mailem výzvu k úhradě - zálohovou fakturu.

Slovensko - zákazníci ze Slovenska kteří nemají uzavřenou smlouvu o obchodní spolupráci mohou nakupovat pouze na zálovou fakturu - viz podmínky pro nákup ze Slovenska.

Hotově - Tuto volbu prosím vybírejte jen v tom případě, že si objednané zboží chcete vyzvednout osobně na prodejně - touto operací můžete urychlit nakupování v kamenném obchodě. My zboží připravíme, Vy si jej  pak můžete jen přijít vyzvednout  a zaplatit jej - výrazně urychlíte Vaše obsloužení. V případě, že chcete zboží s daňovým dokladem nezapomeňte uvést přesné označení odběratele  (v souladu s platnými zákony). Jestliže chcete mít jistotu, že objednané zboží je skladem v požadovaném počtu, prosím kontaktujte nás na tel. 723 80 79 78 nebo můžete použít další kontakty, viz sekce provozovatel ( e-mail).

Se splatností - "na fakturu"
Pro zákazníky, kteří mají s námi uzavřenou smlouvu o spolupráci a splňují ostatní podmínky nabízíme možnost nákupu se splatností. V případě zájmu o tuto formu platby, prosím napište mail na fakturace(zavináč)vseprowifi.cz s uvedením Vašich fakturačních údajů a s požadovanou výší kreditu a splatnosti. Budete kontaktováni našimi pracovníky k vyřešení podrobností.

Na poskytnutí kreditu ani jeho výši není žádný nárok, vyhrazujeme si kredit dle vlastního uvážení a bez jakéhokoliv zdůvodnění neposkytnout.

Storno objednávky
Každá objednávka zaslaná zákazníkem je považována za závaznou. Objednávku lze stornovat nejpozději 30 minut po odeslání objednávky zákazníkem. Po této lhůtě lze objednávku stornovat pouze za předpokladu úhrady nákladů souvisejících se stornem objednávky (náklad na balení, přípravu k odeslání a pod.). V případě předání zboží dopravci objednávku již nelze stornovat. Spotřebitel může uplatnit odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní.

Možnosti podání objednávky - rezervace:

 • využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu

 • telefonicky - naši pracovníci jsou Vám k dispozici na telefonním čísle 723 80 79 78 od 9-12hod, 12:30-15hod.

 • e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu obchod(zavináč)vseprowifi.cz

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty). Přejete-li si potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačte na objednávce a nezapomeňte telefonní číslo uvést.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů při zvolení způsobu dopravy jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. . V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude  zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu

Pro odběratele, kteří mají uzavřenou Smlouvu o obchodní spolupráci platí podmínky sjednané ve smlouvě

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa, e-mail, telefonní číslo) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům pomocí formuláře ve webovém rozhraní po přihlášení do eshopu.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje v nejbližší možném termínu od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
Další podrobné informace jsou uvedeny v článku Ochrana osobních údajů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Prodávající prohlašuje, že náklady na připojení ze strany prodávajícího odpovídají nákladům místně a časově obvyklým.

Platnost nabídky

Nabídnuté zboží a jeho ceny jsou platné v okamžiku vytvoření rezervace - objednávky a to pouze do množství aktuálně dostupného ve skladech prodávajícího.  Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny u zboží, které je momentálně nedostupné. Změna cen vyhrazena.
Texty a popisy zboží mohou obsahovat chyby, v případě, že požadujete u daného zařízení přesně specifickou funkci a nejste si jisti, zeptejte se přímo prodejce - viz kontakty. Vyhrazujeme si právo na chyby v popisech.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, pak lhůta běží ode dne převzetí zboží,
b) kupní smlouvu a pokud Vám dodáváme zboží z jedné objednávky rozdělené do několika dodávek, pak lhůta běží ode dne poslední dodávky
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře ZDE pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Tento formulář lze také pro urychlení vyřízení odstoupení zaslat e-mailem na adresu fakturace(zavináč)vseprowifi.cz, v případě problémů se stažením formuláře nebo s jeho zobrazením Vám jej obratem zašleme.
 
Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese  provozovny prodávajícího nebo sídla firmy.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu provozovny prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě jiného nákupu.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky  které od něho na základě smlouvy přijal, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Slevové kupóny

Slevový kupon lze uplatnit pouze přesně tak, jak je na něm uvedeno.
Slevový kupon nelze uplatnit zpětně  a ani po datu platnosti.
Slevy se nesčítají, na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden kupon.
Slevové kupóny jsou nepřenosné a jsou akceptovány pouze  od zákazníka, kterému byly určeny.
Slevové kupóny se nesčítají. Pokud máte kupónů více, pro jejich plné využití proveďte více nákupů.
Pokud není uvedeno jinak, jeden kupón lze použít pouze pro jeden nákup.
Pokud je sleva určená pouze na typ výrobku nebo kategorii, je sleva poskytnuta pouze na dané produkty. Ostatní položky v nákupu zůstávájí v ceně dle Vaší cenové kategorie.
Vyhrazujeme si právo slevový kupón odmítnout a to buď částečně nebo úplně. Pokud k tomuto dojde, vždy budeme zákazníka informovat.

 

Praktické příklady:

Kupón vepisujete do políčka pro vepsání slevového kupónu, pak se sleva počítá automaticky a uvidíte ji na své objednávce.
Nekteré typy kupónů je nutno napsat do poznámky, pak je sleva nastavována až při expedici.
Pokud máte k dispozici více slevových kupónů, je nutno na každý kupón udělat jeden nákup.
Kupóny nelze uplatnit na již slevněné zboží.
Pokud je na kuponu uvedeno že je nutno zadat kód slevy do poznámky, prosím vepište jej do poznámky, objednávky jsou zpracovávány automaticky a pracovníci expedice nemohou ručně uplatňovat slevové kupóny dodatečně.
V systému máme přesnou evidenci, který zákazník kdy obdržel jaký kupón a do kdy má platnost.

 

Ostatní ujednání

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, případně pomocí pracoviště ČOI v místě kupujícího.  Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz

Platí od 1.1.2018

 

Pokračovat
Napište první názor na tento produkt !
logo