Reklamace
 

Reklamace

Jak správně postupovat, když se něco pokazí ?Přestože je výrobě prodávaných produktů věnována maximální péče, může se stát, že se něco pokazí. Abychom Vám maximálně zkrátili dobu pro vyřízení reklamace, prosím dodržujte níže uvedený postup.
 
Formulář pro uplatnění reklamace naleznete zde

 

Reklamační řád.

Všeobecné podmínky

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti SEWECOM ONLINE s.r.o. (dále jen prodejce) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb, vše ve znění novel.
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodejce.  Tuto skutečnost kupující dokládá dokladem o koupi - fakturou, pokladní stvrzenkou, dodacím listem či jiným dokumentem, dokazujícím nabytí zboží. V případě, že zákazník nemůže uvedené doklady doložit, může společnost SEWECOM ONLINE s.r.o. dle časových možností vyhledat a vystavit duplikát dokladu (výjimečně i na počkání).
Zákazník bez zbytečného odkladu informuje prodejce, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad (vyjma prodeje na splátky) a dodací list se sériovými čísly.

Záruční podmínky
Kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytujeme odpovědnost za vady na veškeré nové zboží v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Při uplatnění odpovědnosti za vady má kupující, který je spotřebitelem:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V případě výměny výrobku v záruční době pokračuje původní záruční lhůta. Zákazník dostane nový záruční list nebo jiný doklad, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového dokladu.
Kupujícímu, který není spotřebitelem, se prodávající zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) zařízení tak, aby byly obnoveny původní vlastnosti. V případě výměny výrobku zákazník dostane nový doklad, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového dokladu.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech poškození zboží:
 • mechanické poškození, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • poškození způsobeno přepětím elektrické sítě, případně atmosférickým přepětím
 • používáním zboží v nevhodných podmínkách - vlhko, nadměrné teplo
 • zboží bylo poškozeno vodou
 • zboží bylo poškozeno přetěžováním nebo používáním v rozporu s obvyklými podmínkami užití
 • jiným úmyslným poškozením
U zboží opatřených ochrannou pečetí výrobce zaniká záruka poškozením (porušením) ochranné pečeti  pokud tímto poškozením byla způsobena reklamovaná vada.
Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např.  mechanických částí, plasty poškozené sluníčkem, akumulátory po své životnosti apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.
V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační podmínky
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace také autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě, případně na stránkách prodejce či výrobce.
Reklamaci nejlépe uplatníte společně s předložením následujícího:
 • kopii dodacího nebo záručního listu, dokladu o zakoupení, faktury,
 • co nejpřesnější popis závad a jejich projevů
Zařízení musí být při reklamaci s originálním firmware a doporučujeme výchozí nastavení.

V případě dotazů na  reklamace nás můžete také kontaktovat viz. kontakty.
Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného reklamačního protokolu s udanými závadami, zjištěnými závadami a způsobu řešení reklamace.
O reklamaci zařízení podané spotřebitelem prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace uplatněná spotřebitelem bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Nadstandartní služba pro zákazníky
V případě reklamace zboží si máte možnost (nikoliv nárok) po dobu opravy ve vybraných případech zapůjčit náhradní zařízení. V případě zájmu se prosím informujte o této možnosti.

Důvody pro možné zamítnutí reklamace
-Dodání nekompletního zařízení - nemožnost testu vady
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- na zboží byly porušeny ochranné samolepky, či pečeti výrobce
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno, provozováno či opravováno
- zboží bylo použito v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v prodejních dokladech - dodacím listě

 

Tyto podmínky platí od 1.1.2023
 
Kompletní obchodní podmínky naleznete zde.
Pokračovat
logo